تعیین عوامل بیماری‌زایی در ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

ورم پستان گاو یکی از بیماری‌های شایع در گله گاوهای شیری است که توسط عوامل عفونی مختلفی از جمله کلبسیلا پنومونیه ایجاد می‌شود. مطالعه حاضر باهدف ردیابی این باکتری در موارد اورام پستان بالینی و تحت بالینی در گاو و بررسی عوامل بیماری‌زایی این باکتری انجام شد. درمجموع 130 نمونه شیر از گاوهای شیری مبتلا به اورام پستان در گاوداری‌های سطح استان چهارمحال و بختیاری اخذ و پس از کشت میکروبی و تایید مولکولی ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه جداشده، حضور شایع‌ترین عوامل حدت در این ایزوله‌ها به روش PCR ارزیابی شد. از 130 نمونه شیر مورد آزمایش، تعداد 30 نمونه (38/15 درصد) آلوده به کلبسیلا پنومونیه بودند که در این ایزوله‌ها اکثر عوامل حدت در بیماری‌زایی جرم ردیابی شد طوری که ژن‌های fimH و papC با فراوانی 90 و 65 درصد شایع‌ترین و ژن focDE/sfa با حضور 15 درصدی نادرترین ژن حدت ردیابی شده در این ایزوله‌ها بود. حضور انواع فاکتورهای حدت در ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه نشان‌گر دخالت مستقیم این عوامل در بیماری‌زایی باکتری بوده و لازم است جهت شناسایی بیماری‌زا بودن کلبسیلا توزیع حضور عوامل حدت مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of virulence factors in Klebsiella pneumonia strains isolates from bovine mastitis

نویسندگان [English]

  • Sepideh Karimi 1
  • Hassan Momtaz 2
1 Post graduated of Microbiology, Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Bovine mastitis is one of the epidemic diseases in dairy cattle, that it was created by various infectious agents. The aim of this study was tracking of these bacteria in the cases such as bovine subclinical and clinical mastitis and studying of virulence factors of this bacteria. Overall, 130milk samples were collected from dairy cattle's in the Chaharmahal and Bakhtiyari state scale that they are affected to mastitis and then they were isolated microbial culture and molecular confirmation of Klebsiella pneumonia strains, Presence of the most prevalent of virulence factors in these strains was detected by PCR method. Of 130milk samples examined, 30 samples were positive (15.38%) to Klebsiella pneumonia. Of these strains, the most of virulence factors were detected in this bacteria: so that fimH and papA genes by excess of 65and 90% had the highest prevalent and sfa/focDE gene with 15% presence had the lowest rate of evaluation virulence gene in this isolates. Presence of kinds of virulence factors in the Klebsiella pneumonia isolates will have indicated direct intervention these factors for bacterium pathogen and it is needed to detection of Klebsiella pneumonia pathogen, it must study presence distribution of virulence factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Klebsiella pneumonia
  • Bovine mastitis
  • Virulence factors
  • Chaharmahal and Bakhtiyari