بررسی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ‌ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ جدایه‌های کلبسیلاپنومونیه به‌دست آمده از ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎلینی بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ژنتیک، اداره آموزش و پرورش زابل

2 کارشناس ارشد ژنتیک، بیمارستان سیدالشهدا زهک

3 استادیار گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل

10.35066/J040.2018.192

چکیده

کلبسیلاپنومونیه ازجمله باکتری‌های عامل عفونت ادراری و یکی از پاتوژن‌های فرصت طلب و عامل عفونت بیمارستانی محسوب می‌گردد. شیوع مقاومت دارویی کلبسیلا پنومونیه روز‌ به ‌روز رو به افزایش است و بنابراین انجام تست‌های مقاومت دارویی، قبل از تجویز آنتی‌بیوتیک، ضروری به نظر می‌رسد.  هدف این مطالعه تعیین میزان مقاومت به برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها در ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه‌های بالینی بیماران بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان طی سالهای 1391 تا 1392 با استفاده از روش انتشار دیسک بود. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺣﺎﺿر، تعداد 83 جدایه ی کلبسیلاپنومونیه از ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در بیمارستان خاتم جداسازی و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن‌های ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ. اﻟﮕﻮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﻪ روش انتشار دیسک (ﮐﺮﺑـﯽ- بائر) اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ. درصد مقاومت ایزوله‌های کلبسیلاپنومونیه نسبت به سفیکسیم 82 درصد، سفوتاکسیم 81 درصد، سفتریاکسون 73 درصد، سفتازیدیم 72 درصد، آمیکاسین 63%63 درصد، آزیترومایسین60 درصد، تتراسیکلین و نالیدیکسیک اسید 59 درصد، جنتامسین 58 درصد و ایمی‌پنم 43 درصد تعیین گردید. نتایج به‌دست آمده نشان داد که ایمی‌پنم با کمترین درصد مقاومت در مقابل تمام ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه، موثرترین آنتی‌بیوتیک بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibiotic resistance survey of Klebsiella pneumonia isolates collected from clinical specimens in Khatam (PBUH) Hospital, Zahedan

نویسندگان [English]

  • Bahman Hormozi 1
  • Mahboubeh Barekzaei 2
  • Zahra Rasheki Ghalehnoo 3
چکیده [English]

Klebsiella pneumoniae is the one of UTI bacteria and relevant opportunistic pathogen that causes nosocomial infections. Antibiotic resistance of the Klebsiella species is increasing nowadays; therefore, antibiogram test is necessary before prescribing antibiotics. This research is aimed to determine the rate of antibiotics resistance of Klebsiella pneumoniae isolated from clinical specimens of patients referred to Khatam hospital during September 2013 to May 2014 using Kirby-Bauer method. This descriptive and analytic surveywas performed on 83 isolates of Klebsiella pneumonia collected from Khatam hospital. After phenotypical and biochemicalidentification of isolate, drug resistance was investigated for 10 antibiotics through the standard CLSI procedure via the Kirby-Bauer method. The percentage of resistance to all of the isolates of Klebsiela pneumonia were Cefexime 82%٫ Cefotaxime 81%٫ Ceftriaxone 73%٫ Ceftazidime 72%٫ Amikacin 63%٫ Azithromycin 60%٫ Tetracycline and Nalidixic Acid 59%٫ Gentamicin 58% and Imipenem 43%. The results indicated that the lowest resistance percent was for Imipenem in all tested Klebsiella; therefore, it can be recommended as the most effective antibiotic for Klebsiella isolates in study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disk diffusion
  • Zahedan
  • Klebsiella pneumonia
  • Antibiotics resistance