تعیین گروه‌های فیلوژنتیک اشریشیا کلی‌های جدا شده از عفونت کلی‌باسیلوزیس طیور با استفاده از روش Multiplex-PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون

2 بخش تحقیق و توسعه، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

10.35066/J040.2018.483

چکیده

در میان بیماری‌های ایجاد شده توسط اشریشیا کلی، نوعی بیماری سیستمیک حاد به نام کلی‌سپتی‌سمی ‌وجود دارد که با حضور ااشریشیا در خون، کلونیزه شدن در ارگان‌ها شامل قلب، کبد و طحال مشخص می‌شود. هدف از این مطالعه طبقه‌بندی اشریشیا کلی جدا شده از عفونت کلی‌باسیلوزیس طیور و بر اساس گروه‌های فیلوژنتیک A ̨B1̨ B2 وD می‌باشد. در این مطالعه 80 سواپ اخذ شده از کبد و محوطه بطنی طیور بر روی محیط مک کانکی آگار کشت داده شدند. کلونی‌های صورتی رنگ جداسازی شده و با انجام آزمون‌های بیوشیمیایی به عنوان اشریشیاکلی تاًئید شدند. سپس با انجام Multiplex-PCR گروه‌های مختلف فیلوژنتیکی شناسایی گردیدند. از بین 80 نمونه 21 جدایه به عنوان اشریشیا کلی شناسایی شدند. 8 جدایه متعلق به گروه A (38 درصد)، 2 جدایه متعلق به گروه B1  (59 درصد)، 6 جدایه متعلق به گروه B2  (28/6) درصد و 5 جدایه متعلق به گروه D2 (23/8 درصد) بودند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر گروه‌های مختلف فیلوژنتیک در گله‌های مرغ مادر مشاهده گردید. اغلب آنها در گروه A قرار گرفتند که به عنوان همزیست مطرح می‌باشند. مطالعات نشان می‌دهد که اشریشیا کلی پاتوژنیک دارای میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی قابل ملاحظه‌ای می‌باشد که ممکن است به طرق مختلف به گله‌های گوشتی انتقال یابد و منجر به تحمیل خسارت اقتصادی به صنعت طیور ‌گردد. بنابراین گام‌های مهمی‌ باید جهت ریشه‌کنی اشریشیا کلی پاتوژنیک برداشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of phylogenetic groups of Escherichia coli isolated from colibacillosis in poultry by multiplex-PCR

نویسندگان [English]

  • Davood Tarbiat-Nazloo 1
  • Abolfazl Jafari-Sales 1
  • Yashar Bagherizadeh 1
  • Mahboubeh Abdoli-senejani 1
  • Farhad Farhadi 2
  • Mehdi Ezdiyadi 2
چکیده [English]

Among diseases caused by Escherichia coli, there is a severe systemic form termed colisepticaemia, which is characterized by the presence of E. coli in the blood, and colonization of organs including the heart, liver and spleen. The aim of the present study was to investigate different phylogenetic groups of E. coli isolated from broiler breeder with colibacillosis in Urmia. In this study, eighty swabs collected from liver and lung were cultured on MacConkey agar plates. Pink color colonies were isolated and confirmed as E.coli by biochemical tests and followed by multiplex-PCR to identify different phylogenetic groups. Out of 80 samples 21 isolates were identified as E.coli. Eight of isolates (38%) were belong to group A, 2 of them (9.5%) were belong to group B1, 6 of them (28.6%) were belong to group B2 and 5 of them (23.8%) were belong to group D2. According to the results of present study different phylogenetic group were observed in breeder herds. Most of them were classified as group A which is commensal. Studies showed that pathogenic E.coli has a considerable antibiotic resistance rate which might be transmitted to broilers in different ways and poses economic constraint to poultry industry. Thus, important strides must be made on eradication of different pathogenic E.coli.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phylogenetic group
  • E.coli
  • poultry
  • Colibacillosis