تعیین الگوی عوامل حدت و مقاومت آنتی‌بیوتیکی در ایزوله‌های کمپیلوباکترژژونی وکمپیلوباکترکولی جدا شده از کبد نیمچه‌های گوشتی کشتارشده در استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین فراوانی آلودگی کبد نیمچه‌های گوشتی کشتار شده درکشتارگاه طیور استان چهارمحال و بختیاری به دو گونه کمپیلوباکترژژونی و کمپیلوباکترکولی و بررسی الگوی ویرولانس و مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های جدا شده انجام شد. در این مطالعه، تعداد 186 نمونه کبد از نیمچه‌های گوشتی کشتار شده در کشتارگاه‌های طیور سطح استان به طور تصادفی جمع‌آوری شد. پس از جداسازی کمپیلوباکتر به روش کشت میکروبی، برای تأیید قطعی کمپیلوباکتر در ایزوله‌های جدا شده و افتراق قطعی گونه‌های کمپیلوباکترژژونی و کمپیلوباکترکولی از ردیابی ژن‌های 16SrRNA، mapA  و ceuE به روش PCR استفاده شد و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و ویرولانس ایزوله‌ها ارزیابی گردید. از مجموع 186 نمونه کبد أخذ شده، تعداد 94 نمونه ( 53/50 درصد) آلوده به گونه‌های کمپیلوباکتر بودند که از این تعداد، 62 نمونه آلوده به کمپیلوباکترژژونی (95/65 درصد)، 26 نمونه آلوده به گونه کمپیلوباکترکولی (6/27 درصد) و 11 نمونه آلوده به هر دو گونه فوق بودند (45/6 درصد). تمام ژن‌های حدت بجز ژن iam در ایزوله‌های کمپیلوباکترژژونی حضور داشتند و در ایزوله‌های کمپیلوباکترکولی تنها 5 ژن cdtA، cdtB،cdtC، ima وracR ردیابی شد. تمام 88 ایزوله مورد مطالعه دارای مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه بوده و در 26 ایزوله کمپیلوباکترکولی، بیشترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی مربوط به استرپتومایسین ( 15/96 درصد) و کمترین میزان مربوط به کلرامفینیکل (69/7 درصد) بود. در ایزوله‌های کمپیلوباکترژژونی مورد مطالعه به ترتیب بیشترین و کمترین میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی متعلق به دو آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین (58/72 درصد) و اریترومایسین (83/4 درصد) بود. آلودگی بالای کبد نیمچه‌های گوشتی کشتار شده در کشتارگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری به کمپیلوباکترژژونی و کمپیلوباکترکولی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی بالای این ایزوله‌ها، نشانگر خطر بالقوه کبد در انتقال آلودگی به انسان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virulence and antimicrobial resistance pattern in Campylobacter jejuni and Campylobacter coli strains isolated from the liver of slaughtered broiler chickens in Chaharmahal va Bakhtiari province

نویسندگان [English]

  • GholamReza Banisharif
  • Sepideh Karimi
  • Hasan Momtaz