ارزیابی مخازن ویروس سارس کوید2 بر اساس آنالیز فیلوژنتیک توالی آمینواسیدهای پروتیین سطحی S و گیرنده سلولی آنزیم مبدل آنژیوتنسین (ACE2)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه میکروب‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

10.22034/nfvm.2022.332085.1129

چکیده

ویروس سارس کوید2 دارای ساختاری کروی شکل است که حاوی پروتیین‌های M، E، N و S می‌باشد. پروتیین سطحیS این ویروس نقش مهمی در اتصال ویروس به گیرنده سطحی سلولی ACE2 میزبان دارد. هدف از این تحقیق ارزیابی مخازن ویروس سارس کوید2 بر اساس ارتباط فیلوژنتیک توالی آمینو اسیدهای پروتیین سطحی S ویروس و گیرنده سطحی سلولی ACE2 در موجودات مختلف می‌باشد. برای انجام این تحقیق توالی کامل ژنوم، توالی آمینو اسیدهای پروتیین سطحی S ویروس سارس کوید2 و توالی آمینو اسیدهای گیرنده سطح سلول ACE2 برخی حیوانات و انسان از وبگاه NCBI و  GenBankگرفته شد و با استفاده از نرم‌افزار مگاx  روابط فیلوژنتیکی مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که ویروس‌های سارس کوید2 جدا شده از مناطق جغرافیایی مختلف دارای منشاً مشترکی بودند. آنالیز پروفایل آمینو اسیدهای پروتیین سطحی S در واریته‌های مختلف نشان‌دهنده تغییرات زیاد و سرعت جهش در ژنوم این ویروس‌ها می‌باشد. از طرف دیگر توالی آمینو اسیدهای پروتیین ACE2 انسان شباهت زیادی به حیواناتی مانند خوک، شتر، خفاش، روباه پرنده و خفاش میوه‌خوار داشت که نشان‌دهنده مخزن‌های مختلف ویروس می‌باشد. بنابر این جهش ژنی در ناحیه کدکننده پروتیین سطحیS این ویروس و تشابه توالی آمینو اسیدهای پروتیینACE2  در موجودات مختلف می‌تواند باعث ظهور واریته‌های جدید ویروس در مخازن گوناگون حیوانی گردد که این پدیده احتمال سرایت ویروس را به انسان، حتی پس از واکسیناسیون و ایجاد ایمنی گروهی افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Sara-CoV 2 reserviors by phylogenetic analysis of aminoacid Sequences of S and Angiotension-converting Enzyme (ACE2) proteins

نویسنده [English]

  • Majid Baserisalehi
Associate Professor, Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Kazeroon Branch, Islamic Azad Universi-ty, Kazeroon, Iran
چکیده [English]

Sars-Cov2 has spherical shape with many spike proteins viz, M,N,E and S. S protein of this virus has major role in attachement of the virus to host receptor Angiotension-converting Enzyme (ACE2) protein.The purpose of this study was evaluation of Sars-Cov2 reservoirs by phylogenetic analysis aminoacid sequences of S and Angiotension-converting Enzyme (ACE2) proteins in the differents animals. To perform the study whole genome and amino acid sequences of S protein of Sars-Cov2 and sequences of ACE2 protein of some animals and human were downloaded from NCBI and GenBank and subjected to phylogenetic analysis of their relationship using MegaX soft ware. The results obtained indicated that all Sars-Cov2 isolated from different geographical areas have similar origin. On the other hand, amino acid profile of S protein in the different viral variants showed several sequences. In addition, amino acid sequence of Human ACE2 was very close to camel, Swine and bats (Pteropus vampyrus and Cynoplerus phinx). Therefore the present study showed that gene mutation in surface protein coding sequence of corona virus and the similarity of ACE2 amino acid sequences in different animals cause emerging the new variants of corona virus in the different reservoirs. Hence it might increase the rate of transmission of the virus to human even after vaccination and herd immunity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phylogenetic analysis
  • Sars cov2
  • S protein
  • ACE2
دوره 4، شماره 2
اسفند 1400
صفحه 111-119
  • تاریخ دریافت: 11 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 19 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 10 اردیبهشت 1401