بررسی بروز هموبارتونلوز در گربه‌های خانگی شهرستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته، گروه دامپزشکی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار، گروه دامپزشکی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران

3 استادیار، گروه دامپزشکی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

10.22034/nfvm.2022.338528.1136

چکیده

مایکوپلاسما هموفلیس عامل کم‌خونی عفونی گربه‌سانان می‌باشد. با توجه به اینکه هموبارتونلا در مرحله اولیه هیچ نشانه بالینی مشخصی در گربه‌های مبتلا ندارد، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی وقوع هموبارتونلوز در گربه‌های خانگی شهرستان اهواز و عوامل مرتبط با آن صوت گرفت. مطالعه حاضر یک بررسی مقطعی-کاربردی بود که به منظور ارزیابی میزان بروز هموبارتونلا در ۱۲۰ قلاده گربه خانگی که طی سال‌های 1400-1401 به مراکز دامپزشکی شهرستان اهواز ارجاع داده شده بودند، صورت گرفت. فاکتورهایی نظیر سن، جنس، نژاد، اخته کردن، خانگی بودن و علت مراجعه به مراکز دامپزشکی و همچنین داده‌های آزمایشگاهی در گربه‌های آلوده به عفونت هموبارتونلا با گربه‌های غیر آلوده مورد مقایسه قرار گرفت. فراوانی شیوع هموبارتونلوز در گربه‌های خانگی شهر اهواز 3/13 درصد (16 مورد) برآورد شد. میانگین سنی حیوانات مبتلا به هموبارتونلوز بیشتر از حیوانات فاقد هموبارتونلوز بود. (75/2-= Z، 006/0=P). علت مراجعه اغلب گربه‌های آلوده به هموبارتونلوز، بی‌حالی و بی‌اشتهایی (8/43 درصد) و در مرتبه بعد تب و اختلالات عصبی (25 درصد) بود. تفاوت معنی‌داری در میزان WBC (98/0-=Z، 32/0=P)، MCV (17/1-=Z، 24/0=P) ،MCHC (34/0-=Z، 73/0=P) و MCH (17/2-=Z، 29/0=P) مشاهده نشد. با این حال، میزان RDW (21/2-=Z، 02/0=P) و RBC (57/4-=Z، 005/0>P) در گربه‌های آلوده به هموبارتونلوز کمتر از گربه‌های فاقد هموبارتونلوز بود. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، شیوع هموبارتونلوز در گربه‌های خانگی شهرستان اهواز 3/13 درصد است. سن مهم‌ترین عوامل مؤثر در بروز هموبارتونلوز در گربه‌های خانگی می‌باشد. بنابراین، بررسی دوره‌ای میزان گلبول‌های قرمز از طریق آزمایشات منظم خون در گربه‌های با سنین بالاتر توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of haemobartonellosis in pet cats in Ahvaz, Iran

نویسندگان [English]

  • AhmmadReza Ataei 1
  • Seyedeh Ommolbanin Ghasemian 2
  • Morteza Razaghimanesh 3
1 Postgraduate, Department of Veterinary, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Veterinary, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Veterinary, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
چکیده [English]

Mycoplasma haemofelis is the cause of infectious anemia among cats. Due to the asymptomatic nature of hemobartonella in the initial stage, the present study aimed to evaluate the incidence of hemobartonellosis and its related factors in domestic cats in Ahvaz, Iran. This cross-sectional study was performed to investigate the development of hemobartonella in 120 domestic cats referred to veterinary centers in Ahvaz city within 2021-2022. Factors, such as age, gender, race, castration, domesticity, and reasons for referring to the veterinary centers, as well as laboratory data of cats infected with hemobartonella infection, were compared with those of non-infected cats. The prevalence of hemobartonellosis in domestic cats in Ahvaz city was estimated at 13.3% (16 cases). The mean age of cats with hemobartonellosis was higher than those without hemobartonellosis (Z=-2.75, P=0.006). Lethargy and anorexia were the predominant reasons of referred to the veterinary centers among hemobartonellosis-infected cats (43.8%), followed by fever and neurological disorders (25%). No significant difference was found in terms of white blood cells (Z=-0.98, P=0.32), mean cell volume (Z=-1.17, P=0.24), mean corpuscular hemoglobin concentration (Z=-0.34, P=0.73), and mean corpuscular hemoglobin (Z=-2.17, P=0.29). However, the levels of red cell distribution width (Z=-2.21, P=0.02) and red blood cell (Z=-4.57, P<0.005) were lower in cats infected with hemobartonellosis than in healthy cats. According to the results of the present study, the incidence rate of hemobartonellosis was 13.3% among domestic cats in Ahvaz city. Age was found the most important factor in the development of hemobartonellosis in domestic cats. Therefore, it is recommended to perform periodic monitoring of red blood cell counts through regular blood tests in older cats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemobartonellosis
  • Mycoplasma hemofelis
  • Pets
  • Red blood cells