ارزیابی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از تخم مرغ بومی و صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد شهرکرد، ایران

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

10.35066/J040.2018.603

چکیده

گونه‌های اسینتوباکتر دارای انتشار وسیعی بوده و همچنین فرضیاتی در خصوص انتقال این باکتری از مواد غذایی به انسان نیز وجود دارد. تخم مرغ همواره در زمره پرمصرف‌ترین و غنی‌ترین منابع غذایی بشر بشمار می‌رود. این مطالعه، به منظور ارزیابی شیوع و مقاومت آنتی‌بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی در تخم مرغ بومی و صنعتی انجام شد. در این راستا، مجموع 100 نمونه تخم مرغ بومی و صنعتی از شهرستان‌های استان چهار محال و بختیاری جمع‌آوری شد. از پوسته و محتویات آنها جمعا 200 نمونه تهیه و مطابق روش استاندارد، پس از کشت در محیط‌های اختصاصی از نظر حضور اسینتوباکتر بومانی مورد بررسی قرار گرفتند. کلنی‌های مشکوک بمنظور تعیین هویت قطعی تحت آزمون PCR قرار گرفتند. از 200 نمونه پوست و محتویات تخم مرغ، 2 نمونه (1 درصد) آلوده به اسینتوباکتر بومانی تشخیص داده شدند. پس از انجام تست آنتی‌بیوگرام مشخص شد که هر دو نمونه مورد آزمون نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های تتراسایکلین و جنتامایسین مقاوم، نسبت به تری متوپریم سیپروفلوکساسین یک نمونه مقاوم و یک نمونه نیمه حساس و نسبت به کاربنسیلین یک نمونه حساس و یک نمونه نیمه حساس بودند. بر اساس شواهد موجود، آلودگی تخم مرغ به اسینتوباکتر بومانی عمدتا از طریق عوامل محیطی و آلودگی‌های ثانویه رخ می‌دهد. عدم توجه به نکات لازم در طول پروسه تولید، عرضه، نگهداری و مصرف تخم مرغ می‌تواند منجر به انتقال باکتری‌ به مصرف کننده گردد. لذا بنظر می-رسد با پایش به موقع و رعایت نکات بهداشتی در کلیه مراحل فوق، می‌توان از انتقال آلودگی به انسان جلوگیری بعمل آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibiotic-Resistant of Acinetobacter baumannii isolated from Native and industrial eggs

نویسندگان [English]

 • zahra hasiri 1
 • ebrahim rahimi 2
 • hasan momtaz 3
 • arman rouh afza 4
1 Department of Food Hygiene, College of Veterinary Medicine, azad University of Shahrekord, Shahrekord, Iran.
2 Department of Food Hygiene, College of Veterinary Medicine, azad University of Shahrekord, Shahrekord, Iran.
3 Department of microbiology, College of Fundamental Science, azad University of Shahrekord, Shahrekord, Iran.
4 Veterinary Department, Faculty of Veterinary Medicine, azad University of Shahrekord, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Acinetobacter species has a large spread and there are also hypotheses about the transfer of this bacterium from food to humans. Eggs are always among the most widely consumed and richest sources of human food. This study was conducted to evaluate the prevalence and antibiotic resistance of Acinetobacter Bergemini in indigenous and industrial eggs. In this regard, a total of 100 samples of native and industrial eggs were collected from the cities of Chahar Mahal o Bakhtiari province. A total of 200 specimens were prepared from the shell and their contents, and were examined according to the standard method after culture in specific environments for the presence of Acinetobacter Bumann. The suspicious colonies were subjected to PCR for definitive identification. Of 200 shell samples and egg contents, 2 samples (1%) were diagnosed with Acinetobacter Bumann. After performing the antibiotic test, it was found that both samples tested against tetracycline and resistant gentamicin antibiotics were resistant to resistant cytomeptromycin and a semi-susceptible sample, and a sample of susceptible Carbenicillin and one sample Half sensitive. According to the available evidence, egg contamination with Acinetobacter baumeni occurs mainly through environmental factors and secondary contaminants. Failure to pay attention to the necessary points during the production, supply, storage and consumption of eggs can lead to bacterial transmission to the consumer. Therefore, it seems to be possible to prevent transmission of human infection with timely monitoring and observance of hygiene at all stages of the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acinetobacter baumannii
 • Antibiotic-Resistant
 • egg
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
بهار و تابستان 1397
شهریور 1397
صفحه 35-43
 • تاریخ دریافت: 06 تیر 1397
 • تاریخ بازنگری: 03 مرداد 1397
 • تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 31 شهریور 1397