نویسنده = علی طاهری میرقائد
بررسی خاصیت ضد باکتریایی(in vitro) برخی گیاهان دارویی بر جدایه های بیماری زای استرپتوکوکوس اینیایی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 36-46

10.35066/J040.2018.707

سید عبدل حبیبی؛ مهدی سلطانی؛ سهراب احمدی وند؛ علی طاهری میرقائد