داوری تخصصی دو سو کور

سیاست داوری در نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی، بررسی مقالات توسط محققان همتا (متخصص در همان رشته) (Peer Reveiw) و به صورت دو سو کور است (نویسندگان مقالات از هویت داوران و داوران از هویت نویسندگان مقالات اطلاع ندارند).