فرایند پذیرش مقالات

راهنمای پذیرش مقاله

1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای نگارش (حداکثر ظرف یک هفته) توسط کارشناس نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).

2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولاً یک هفته به طول خواهد انجامید.

3. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

1.       اگر  هر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.

2.       اگر نظر هر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.

3.       اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.

4.       نویسنده مسئول موظف است ظرف مدت حداکثر 10 روز مقاله بازنگری شده را در سامانه مجله بارگزاری نماید.

5.       پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله  توسط دبیر تخصصی به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی و همچنین داور سوم  ارسال خواهد شد.

6.       داور مرجع ظرف مدت 7 روز، نظر نهایی خود را در رابطه با مقاله، به دبیر تخصصی اعلام می‌دارد.

7.       سردبیر مجله، نویسنده مسئول را در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش مقاله مطلع می‌نماید.

8.        مقاله پذیرش شده، توسط سردبیر به ویراستاران فنی (فارسی و انگلیسی) ارسال می‌شود. 

9.        مقاله ویراستاری شده، قبل از انتشار جهت تأیید نهایی به نویسنده مسئول ارسال می‌شود.

10.     مقاله در نوبت انتشار قرار می‌گیرد.

 

هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود 6 ماه (در صورت تأیید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.