کلیدواژه‌ها = آزمون‌های میکروبی و شیمیایی
مقایسه خصوصیات میکروبی و شیمیایی گوشت شترمرغ در کشتار سنتی و صنعتی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 63-75

10.35066/J040.2018.960

زهره مشاک؛ محمد سعید یارمند؛ علی مجدر لنگرودی