بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه مرزه سهندیکا (Satureja sahendica) بر استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از ورم پستان گاو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانش‌آموخته دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

ورم پستان یکی از پرهزینه‌ترین بیماری‌های موجود در صنعت دامپزشکی بوده که علاوه بر خسارات مالی، تبعات بهداشتی فراوانی را برای جامعه انسانی نیز به همراه داشته است. باکتری استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهمترین علل بروز این بیماری در دامداری‌ها بوده که به دلیل مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها و وجود برخی خواص میکروبیولوژیک مقاومت بسیار بالایی به طیف وسعی از داروهای صنعتی دارد. در این پژوهش از گیاه مرزه سهندیکا با نام علمی  (Satureja sahendica)بدین منظور استفاده شد. برای انجام این پژوهش بعد از نمونه‌گیری از شیر دام‌های ورم پستانی، نمونه‌های اخذ شده تحت شرایط استریل و در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل شده و پس از کشت نمونه در محیط‌های کشت آزمایشگاهی و تأیید وجود باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقادیر حداقل غلظت مهارکنندگی(MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) برای این گونه مشخص شد. نتایج حاصل مشخص کرد که اسانس این گیاه در غلظت 0.82±2.3  میلی‌گرم بر میلی‌لیتر برای (MIC) و 3.66 ±10.14 .میلی‌گرم بر میلی‌لیتر برای (MBC) بر روی باکتری مذکور مؤثر است. نهایتاً مشخص شد می‌توان از اسانس گیاه مرزه سهندیکا برای جلوگیری از رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به جهت کنترل بروز مقاومت آنتی‌بیوتیکی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibacterial effect of (Satureja sahendica) essential oil on Satureja sa-hendica Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis

نویسندگان [English]

  • Amir Cheraghi 1
  • Mohammad amin Torabi 2
1 Graduate in Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Graduate in Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University of Research Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mastitis is one of the most costly diseases in the veterinary industry, which in addition to financial losses, has many health consequences for human society. Staphylococcus aureus is one of the most important causes of this disease in livestock, which has a very high resistance to a wide range of industrial drugs due to the indiscriminate use of antibiotics and the presence of some microbiological properties. In this study, the Sahendica sage plant with the scientific name (Satureja Sahendica) was used for this purpose. For this study, after sampling the milk of mastitis animals, the samples were taken under sterile conditions and transferred to the laboratory beside the ice, and after culturing the sample in laboratory culture media and confirming the presence of Staphylococcus aureus. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum lethal concentration (MBC) values ​​were determined for this species. The results showed that the essential oil of this plant in the average concentrations of 2.3±0.82 mg/ml for (MIC) and 10.14±3.66 mg / ml for (MBC) is effective on the bacterium. Finally, it was found that Sahandika safflower essential oil can be used to prevent the growth of Staphylococcus aureus to control the development of antibiotic resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mastitis
  • Satureja sahendica
  • MIC
  • MBC
1- Shawky M, Suleiman WB, Farrag AA. Antibacterial resistance pattern in clinical and non-clinical bacteria by phenotypic and genotypic assessment. Journal of Pure and Applied Microbiology. 2021; 15: 7220–7229.
2- Krishnamoorthy P, Goudar AL, Suresh KP, Roy P. Global and countrywide prevalence of subclinical and clinical mastitis in dairy cattle and buffaloes by systematic review and meta-analysis. Research in veterinary science. 2021; 136: 561–586.
3- Libera K, Konieczny K, Witkowska K, Żurek K, Szumacher-Strabel M, Cieslak A, et al. The Association between Selected Dietary Minerals and Mastitis in Dairy Cows—A Review. Animals. 2021; 11: 2330.
4- Holmes MA, Zadoks RN. Methicillin resistant S. aureus in human and bovine mastitis. Journal of mammary gland biology and neoplasia. 2011; 16: 373–382.
5- Pereira UP, Oliveira DGS, Mesquita LR, Costa GM, Pereira LJ. Efficacy of Staphylococcus aureus vaccines for bovine mastitis: a systematic review. Veterinary microbiology. 2011; 148: 117–124.
6- Al-Snafi AE. Medicinal plants alkaloids, as promising therapeutics-A review (part 1). IOSR J Pharm. 2021; 11: 51–67.
7- Sefidkon F, Emami Bistgani Z. Integrative review on ethnobotany, essential oil, phytochemical, agronomy, molecular and pharmacological properties of Satureja species. Journal of Essential Oil Research 2021; 33: 114–132.
8- Sharchi R, Shayegh J, Hosseinzadeh S. Anti-quorum sensing and antibacterial activities of Satureja sahendica hydroalcoholic extract against avian isolate of Salmonella Typhimurium. Iranian Journal of Veterinary Science and Technology. 2020; 12: 71–79.
9- Khaledi A, Meskini M. A systematic review of the effects of Satureja khuzestanica Jamzad and Zataria multiflora Boiss against Pseudomonas aeruginosa. Iranian journal of medical sciences. 2020; 45: 83.
10- De Sousa R. Plant-based pesticides: Potential of apiaceae essential oils. 2016; 1: 110.
11- McFarland J. The nephelometer: an instrument for estimating the number of bacteria in suspensions used for calculating the opsonic index and for vaccines. Journal of the American Medical Association. 1907; 49: 1176–1178.
12- Weseler A, Geiss HK, Saller R, Reichling J. A novel colorimetric broth microdilution method to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) of antibiotics and essential oils against Helicobacter pylori. Die Pharmazie-An International Journal of Pharmaceutical Sciences 2005; 60: 498–502.
13- Owuama CI. Determination of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) using a novel dilution tube method. African journal of microbiology research. 2017; 11: 977–980.
14- Ali T, Basit A, Karim AM, Lee J-H, Jeon J-H, Rehman S ur et al. Mutation-based antibiotic resistance mechanism in methicillin-resistant Staphylococcus aureus clinical isolates. Pharmaceuticals. 2021; 14: 420.
15- Iranpour A, Bayani M, Arjmanzadeghan M, Nokhostin A. Antibacterial activity and anti-biofilm properties of safflower essential oil on bacteria involved in periodontal disease. Journal of Arak University of Medical Sciences. 2019; 22: 16–27.
16- Masocatto DC, Matsumoto MA, Coelho TMK, Jardim ECG, de Mendonça JCG, da Silva JCL et al. Comparison of antimicrobial activity of thymol and carvacrol to chlorhexidine in surgery. Research, Society and Development. 2021; 10: e4310716310–e4310716310.
17- Sharifi A, Mohammadzadeh A, Zahraei Salehi T, Mahmoodi P. Antibacterial, antibiofilm and antiquorum sensing effects of Thymus daenensis and Satureja hortensis essential oils against Staphylococcus aureus isolates. Journal of applied microbiology. 2018; 124: 379–388.
18- Ghaderi L, Aliahmadi A, Ebrahimi SN, Rafati H. Effective Inhibition and eradication of Pseudomonas aeruginosa biofilms by Satureja khuzistanica essential oil nanoemulsion. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2021; 61: 102260.
19- Zomorodian K, Ghadiri P, Saharkhiz MJ, Moein MR, Mehriar P, Bahrani F et al. Antimicrobial activity of seven essential oils from Iranian aromatic plants against common causes of oral infections. Jundishapur journal of microbiology. 2015; 8.
20- Cui H, Wang Y, Li C, Chen X, Lin L. Antibacterial efficacy of Satureja montana L. essential oil encapsulated in methyl-β-cyclodextrin/soy soluble polysaccharide hydrogel and its assessment as meat preservative. Lwt. 2021; 152: 112427.