ارزیابی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از تخم مرغ بومی و صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشجوی دکتری حرفه‌ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

10.35066/J040.2018.603

چکیده

گونه‌های اسینتوباکتر دارای انتشار وسیعی بوده و همچنین فرضیاتی در خصوص انتقال این باکتری از مواد غذایی به انسان نیز وجود دارد. تخم مرغ همواره در زمره پرمصرف‌ترین و غنی‌ترین منابع غذایی بشر بشمار می‌رود. این مطالعه، به منظور ارزیابی شیوع و مقاومت آنتی‌بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی در تخم مرغ بومی و صنعتی انجام شد. در این راستا، مجموع 100 نمونه تخم مرغ بومی و صنعتی از شهرستان‌های استان چهار محال و بختیاری جمع‌آوری شد. از پوسته و محتویات آنها جمعا 200 نمونه تهیه و مطابق روش استاندارد، پس از کشت در محیط‌های اختصاصی از نظر حضور اسینتوباکتر بومانی مورد بررسی قرار گرفتند. کلنی‌های مشکوک بمنظور تعیین هویت قطعی تحت آزمون PCR قرار گرفتند. از 200 نمونه پوست و محتویات تخم مرغ، 2 نمونه (1 درصد) آلوده به اسینتوباکتر بومانی تشخیص داده شدند. پس از انجام تست آنتی‌بیوگرام مشخص شد که هر دو نمونه مورد آزمون نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های تتراسایکلین و جنتامایسین مقاوم، نسبت به تری متوپریم سیپروفلوکساسین یک نمونه مقاوم و یک نمونه نیمه حساس و نسبت به کاربنسیلین یک نمونه حساس و یک نمونه نیمه حساس بودند. بر اساس شواهد موجود، آلودگی تخم مرغ به اسینتوباکتر بومانی عمدتا از طریق عوامل محیطی و آلودگی‌های ثانویه رخ می‌دهد. عدم توجه به نکات لازم در طول پروسه تولید، عرضه، نگهداری و مصرف تخم مرغ می‌تواند منجر به انتقال باکتری‌ به مصرف کننده گردد. لذا بنظر می-رسد با پایش به موقع و رعایت نکات بهداشتی در کلیه مراحل فوق، می‌توان از انتقال آلودگی به انسان جلوگیری بعمل آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of antibiotic resistance of Acinetobacter baumannii isolated from indigenous and industrial eggs

نویسندگان [English]

  • Zahra Hasiri 1
  • Ebrahim Rahimi 1
  • Hasan Momtaz 1
  • Arman Rouh afza 2
1 Young Researchers and Elites Club, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Department of Veterinary, College of Veterinary Medicine, Islamic Azad University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Acinetobacter species are widely distributed. There are also hypotheses regarding the transmission of this bacteria from food to humans. Eggs are always among the most consumed and richest human food sources. This study was conducted in order to evaluate the prevalence and antibiotic resistance of Acinetobacter baumannii in indigenous and industrial eggs. In this regard, a total of 100 indigenous and industrial egg samples were collected from Chahar Mahal and Bakhtiari province. Total of 200 samples, including the shell and content of eggs, were prepared. According to the standard methods, samples were cultured and examined for the presence of Acinetobacter baumannii. Colonies were identified by PCR method. Out of 200 shell and content samples, 2 shell samples (1%) were found to be infected with Acinetobacter baumannii. Antibacterial susceptibility testing of isolated bacteria to selected antibiotics was performed using disk diffusion method based on Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) recommendations. Data were analyzed using SPSS 16 software and frequency distribution table. It was found that both tested samples were resistant to Tetracycline and Gentamicin antibiotics. One sample was resistant and the other one was intermediate to Trimethoprim and Ciprofloxacin. The minor resistance was observed to Carbenicillin. According to the available evidence, egg contamination with Acinetobacter baumannii occurs mainly through the environmental factors and secondary contamination. Lack of attention to the necessary points during the process of production, supply, storage and consumption of eggs can lead to the transfer of bacteria to the consumer. Therefore, it seems that it is possible to prevent the transmission of contamination to humans with timely monitoring and compliance with health guidelines in all the above steps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acinetobacter baumannii
  • Antibiotic-Resistant
  • egg
25- Tiemersma EW, Bronzwaer S LAM, Lyytikäinen O, Degener JE. Schrijnemakers P, Bruinsma N. European antimicrobial resistance surveillance system participants (methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Europe (19922002-). Emerg infec Dis J. 2004; 10(9):16234-7.
26- Bergogne-Berezin E, Towner Kj. Acinetobacter spp. as Nosocomial Pathogens: Microbiological, Clinical, and Epidemiological Features. Clin Micribiol Rev. 1996; 9(2): 148-165.
27- Bou G, Oliver A, Martinez-Beltran J. OXA-24, a novel class D beta-lactamase with carbapenemase activity in an Acinetobacter baumanii clinical strain. Antimicrob Agents Chemother. 2000; 44: 1556-1561.
28- Gordon NC, Wareham DW. Multidrug resistant Acinetobacter baumannii: mechanisms of virulence and resistance. Int J Antimicrob Agents. 2010; 35 (3): 219- 26.
29- Landman D, Quale JM, Mayorga D, Adedeji A, Vangala K, Ravishankar J, Flores C, Brooks S. Citywide clonal outbreak of multiresistant Acinetobactetr baumanni and Pseudomonas aeruginosa in Brooklyn, NY: the preantibiotic era has returned. Arch Intern Med. 2002; 162: 1515-1520.
30- Carmeli Y, Troillet N, Eliopoulos GM, Samore MH. Comparison of Risks Associated with Different Antipseudomonal Agents. Antimicrob Agents Chemother. 1999; 43: 1379-1382.
31- Biendo M, Laurans G, Lefebvre JF, Daoudi F, Eb F. Epidemiological Study of an Acinetobacter baumanii Outbreak by using a Combination of Antibiotyping and Ribotyping. J Clin Microbiol. 1999; 37(7): 2170-2175.
32- Kasimoglu DA, Ayaz ND, Gencay YE. Serotype identification and antimicrobial resistance profiles Salmonella SPP. isolated from chicken carcasses. Trop Anim Health Prod. 2010; 42 (5): 893-897.
33- White DG, Zhao S, Sudler R, Ayers S, Friedman S, Chen S, McDermott PF, McDermott S, Wagner DD, Meng J. The isolation of antibiotic-resistant Salmonella from retail ground meat. Eng J Med. 2001; 345(16): 1147-1154.
34- Turton JF, Woodford N, Glover J, Yarde S, Kaufmann ME, Pitt TL. Identification of Acinetobacter baumannii by Detection of the blaOXA-51-like Carbapenemase Gene Intrinsic to This Species. J Clin Microbiol. 2006; 44(8): 2974-2976.
35- Khaledi A, Bahador A, Mansoori N, Ghazali Bina M, Ghazvini K. Determination of antimicrobial resistance pattern of Acinetobacter baumanii isolated from patients in intensive care unit (ICU). Med J Mashhad Univ Mel Sci. 2015; 58(7): 376-38. [In Persian].
36- Shaykh Baygloo N, Bouzari M, Rahimi F, Abedini F, Yadegari S, Beigi F. Identification of Genomic Species of Acinetobacter Isolated from Burns of ICU Patients. Arch Iran Med. 2015; 18(10): 638 – 642.
37- Tavakol M, Momtaz, H. Detection of the most prevalent antibiotic resistance genes in Acinetobacter baumannii strains isolated from hospital infections and determination of their antibiotic resistance pattern. Biol J Micro. 2015; 4(14): 71-82. [In Persian].
38- Normohamady Z, Zamanzad B, Shavarzi A, Kiani P. Evaluation antimicrobial resistance of Acinetobacter baumannii isolated from Shahrekord teaching hospitals in 2013. J Shahrekord Univ Med Sci. 2015; 16 (6):1-8. [In Persian].
39- Zhao Sy, Jiang DY, Xu PC, Zhang YK, Shi HF, Cao HL, Wu Q. An investigation of drug-resistant Acinetobacter baumannii infections in a comprehensive hospital of East China. Annal clin microbiol antimicrob. 2015; 14 (7):1-8.
40- Warner WA, Kuang SN, Hernandez R, Chong MC, Ewing PJ, Fleischer J, Meng J, Chu Sh, Terashita D, English LT, Chen W, Xu HH. Molecular characterization and antimicrobial susceptibility of Acinetobacter baumannii isolates obtained from two hospital outbreaks in Los Angeles County, California, USA. BMC Infect Dis, 2016; 16 (194): 2-13.
41- AL-Kadmy IMS, Ali ANM, Salman IMA, Khazaal SS. Molecular characterization of Acinetobacter baumannii isolated from Iraqi. N Microb N Infect. 2018; 21: 51-57.
42- Rafei R, Hamze M, Pailhories H, Eveillard M, Marsillier L, Joly-Guillou Ml, Dabboussi F, Kampf M. Extrahuman Epidemiology of Acinetobacter baumannii in Lebanon. Appl. Environ. Microbiol. 2015; 81(7): 2359-2367.
43- Lupo Agnese, Vogt Debora, Seiffert Salome, Endimiani Andrea, Perreten Vincent. Antibiotic Resistance and Phylogenetic Characterization of Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Commercial Raw Meat in Switzerland. J Food Prot. 2014; 11: 1976-1981.
44- Amini K, Alizade S. Determining the presence of virulence genes Panton Valentine leukocidin PVL and methicillin gene mecA in Staphylococcus aureus. J F Microciol. 2015; 2:(1) 49-58. [In Persian]