بررسی مقایسه ای اثرات بالینی دو نوع تجاری Marbofloxacin روی ورم پستان بالینی E.coli در گاوهای شیری نژاد هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 بخش مامایی و بیماریهای تولید مثل، گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد بازنشسته گروه جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

10.35066/J040.2018.625

چکیده

ورم پستان‌های محیطی در سال‌های اخیر به دلیل کنترل عوامل ایجاد کننده ورم پستان‌های واگیردار، افزایش چشم‌گیری یافته است. Marbofloxacin آنتی باکتریال از مشتقات Carboxylic acid، نسل سوم آنتی بیوتیک Fluoroquinolone است. این آنتی بیوتیک فعالیت ضد باکتریال در مقابل باکتری‌های گرم منفی و مثبت دارد. هدف از این بررسی، مطالعه‌ی مقایسه ای اثرات بالینی دو محلول تزریقیMarbofloxacin ساخت 2 کشور اروپایی در درمان ورم پستان محیطی گاوهای شیری با عامل E.Coli است.
نمونه های شیر از 86 رأس گاو نژاد هلشتاین مبتلا به ورم پستان بالینی تهیه شد. پنجاه رأس از دامها آلوده به E. Coli بودند که پس از تشخیص آزمایشگاهی، درمان آن‌ها شروع شد. دامها به دو گروه درمان و شاهد تقسیم شدند. دامهای گروه درمان (25 رأس) محلول تزریقی Marbofloxacin ساخت یک شرکت دارویی بلژیکی، به میزان 2mg/kg (1 میلی لیتر/ 50 کیلو گرم وزن زنده دام) را به صورت عضلانی و به مدت 3 روز مستمر دریافت کردند. دامهای گروه شاهد (25 رأس) با آنتی بیوتیک تزریقی Marbofloxacin ساخت کشورفرانسه به میزان 2mg/kg یا 1ml/50kg به صورت عضلانی به مدت 3 روز، تحت درمان قرار گرفتند. دامها در گروه درمان و شاهد، به ترتیب: 40 و 52 درصد بهبود یافتند. اختلاف آماری معنی‌داری با استفاده از آزمون مربع کای بین دو گروه درمان و شاهد مشاهده نشد (P>0.05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative survey of clinical effects of two commercials Marbofloxacin on E.coli clinical mastitis in Holstein dairy cows

نویسندگان [English]

  • Massoud Talebkhan Garoussi 1
  • Babak Khoramian 2
  • Iradj Norizian 3
1 Head of Dept. if Theriogenology, Faculty of Vet. Med. Univ. of Tehran. Tehran-Iran.
2 Section of Theriogenology, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of mashhad.
3 The retired professor of department of surgery, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran.
چکیده [English]

Environmental mastitis has been increased significantly in recent years due to control of contagious mastitis agents. Marbofloxacin is an antibiotic which is the derivatives of Carboxylic acid, the third generation of Fluoroquinolone. It has antibacterial activity against gram negative and positive bacterial. The aim of this study was the comparative effects of two injectable solutions of Marbofloxacin manufactured by 2 European companies on environmental mastitis due to E. Coli.
Milk samples were taken from 86 with clinical mastitis dairy cows and cultured. Fifty cows contaminated with E.coli and treated after diagnosis. Animals stratified to two groups, treatment and control. The treatment group animals (N. 25) were taken injectable antibiotic solution of Marbofloxacin manufactured by a Belgian company, 2mg/Kg, (1ml/50Kg body weight) IM for 3 days. The control group animals (N.= 25) were taken injectable antibiotic solution of Marbofloxacin manufactured by a French company 2mg/Kg, (1ml/50Kg body weight) IM for 3 days. The animals in treatment and control groups were cured 40% and 53%, respectively. There were no significant differences using chi-square statistical method (P>0.05).
It is concluded that Marbofloxacincan of both companies are affected on mastitis due to E.Coli.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dairy cows
  • mastitis
  • E.coli
  • Marbofloxacin
1- Aliabadi F. S., Lees P. Pharmacokinetics and pharmacokinetic/pharmacodynamic integration of marbofloxacin in calf serum, exudate and transudate. J. Vet. Pharmacol. Ther. 2002. 25: 161–174.
2- Boothe, D.M. (2001) Antimicrobial drugs. In Small Animal Clinical Pharmacology and Therapeutics, pp. 150–173. W. B. Saunders Co.,Philadelphia, PA. 2001. Page. 185.
3- Constable P. D., Hinchcliff K. W., Done S. H., Grunberg W. Veterinary Medicine. Elsevier. 11th edition. 2017. P. 1904, 1926.
4- Feray Altana, Orhan Corumb, Duygu Durna Corumc, Orkun Atikd, Kamil Uneyd. Pharmacokinetics and bioavailability of marbofloxacin in lambs following administration of intravenous, intramuscular and subcutaneous.  Small Ruminant Res. 2018. 159. 5–10
5- Kroemer. S, Galland. D, Guerin-Faublee. V, Giboin. H, Woehrle-Fontaine. F. Survey of marbofloxacin susceptibility of bacteria isolated from cattle with respiratory disease and mastitis in Europe Vet Rec. 2012. 170(2):53.
6- Meunier, D., Acar, J. F., Martel, J. L., Kroemer, S. & Valle, M. Seven years survey of susceptibility to marbofloxacin of bovine pathogenic strains from eight European countries. Int J Antimicrob Ag. 2004a. 24, 268-278.
7- Meunier, D., Acar, J. F., Martel, J. L., Kroemer, S. & Valle, M. A seven-year survey of susceptibility to marbofloxacin of pathogenic strains isolated from pets. Int J Antimicrob Ag. 2004b. 24, 592-598.
8- Peyrou, M. Bousquet- Melou, A. Laroute, V. Vrins, A. Doucet, M. Y. Enrofloxacin and marbofloxacin in horses: comparison of pharmacokinetic parameters, use of urinary and metabolite data to estimate first-pass effect and absorbed fraction. J. vet. Pharmacol. Therap. 2006. 29, 337–344.
9- Plumb DC  Plumb's Veterinary Handbook, 7th ed. Ames, IA: Wiley-Blackwell Publishing, 2011. Page 189.
10- Schneider M, Valle M, Woehrle F, Boisrame B. Pharmacokinetics of Marbofloxacin in Lactating Cows After Repeated Intramuscular Administrations and Pharmacodynamics against mastitis isolated strains. J. Dairy Sci. 2004. 87:202–211
11- Spreng, M., J. Deleforge, V. Thomas, B. Boisrame´, and H. Drugeon. Antibacterial activity of marbofloxacin, a new fluoroquinolone for veterinary use against canine and feline isolates. J. Vet. Pharmacol. Therap.1995. 18:284-289.
12- Thomas, A., C. Nicolas, I. Dizier, J. Mainil, and A. Linden. In vitro antimicrobial susceptibility of mycoplasma bovis strains isolated from Belgian cattle. Proceedings from the XXII World Buiatrics Congress 2002, Hannover, Germany.