اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر تقی زهرائی صالحی

میکروب شناسی و ایمنی شناسی استاد تمام گروه میکروبیولوژی و ایمنولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، "جزو یک درصد پژوهشگران برتر جهان"

rtis2.ut.ac.ir/cv/tsalehi/?lang=fa-ir
tsalehiut.ac.ir
0000-0002-5665-5757

h-index: 15  

مدیر اجرایی

دکتر احمد راشکی

میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

ah_rashkiusal.es

مدیر مسئول

دکتر داریوش سعادتی

‍اپیدمیولوژی دامپزشکی دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

saadatdariushuoz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد بکائیان

باکتری شناسی پزشکی استاد تمام دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

pms.zaums.ac.ir/?fkeyid=&siteid=135&fkeyid=&siteid=135&pageid=21181
bokaeian.mgmail.com

دکتر مصطفی پیغمبری

میکروبیولوژی و ایمنولوژی استاد تمام گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

mpeighamut.ac.ir

دکتر محمد جهانتیغ

بهداشت و بیماری های طیور استاد تمام گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

mjahantigyahoo.com

دکتر سعید حسین زاده

بهداشت مواد غذایی استاد تمام گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

www.researchgate.net/profile/Saeid_Hosseinzadeh2
hosseinzadehshirazu.ac.ir

دکتر محمد خلیلی

میکروبیولوژی استاد تمام گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

mdkhalilyuk.ac.ir

دکتر احمد راشکی

میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

ah_rashkiusal.es
0000-0003-0874-869X

دکتر محمد رهنما

بهداشت مواد غذایی دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل

dr_m_rahnamayahoo.com

دکتر محمدرضا محزونیه

میکروب شناسی و ایمنی شناسی استاد تمام گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~mahzounieh
mahzouniehvet.sku.ac.ir

دکتر رضا هاشمی تبار

بیوتکنولوژی استاد تمام گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

hashemitum.ac.ir

دکتر افشین آخوندزاده بستی

بهداشت مواد غذایی استاد تمام گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/aakhond/?ac=article
aakhondut.ac.ir
0000-0001-7710-8966

دکتر تقی زهرائی صالحی

میکروب شناسی و ایمنی شناسی استاد تمام، گروه میکروبیولوژی و ایمنی شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، جزو یک درصد پژوهشگران برتر جهان

rtis2.ut.ac.ir/cv/tsalehi/?lang=fa-ir
tsalehiut.ac.ir
0000-0002-5665-5757

دکتر محمد طباطبایی

میکروبیولوژی دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

mtabatabaei2003yahoo.co.uk

کارشناس نشریه

مهندس حبیب دهمرده

اگرواکولوژی کارشناس نشریه

h.dahmardeh356gmail.com

ویراستار انگلیسی

مهندس مسلم فتح اللهی

زبان انگلیسی مربی گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل

m.fatollahiuoz.ac.ir

طراح جلد

مهندس فاطمه قمری

مربی گروه مرمت آثار تاریخی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل

fateme.ghamariuoz.ac.ir

گرافیست

مهندس حمید رضا حسینی

بیوانفورماتیک پژوهشیار، معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه زابل، زابل، ایران

hamidrezahosseini1994yahoo.com


گرافیست و طراح جلد نشریه