تعیین میزان حدت و تغییرات هیستوپاتولوژی بسنوتیا بسنویتی در تخم‌مرغ جنین‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

4 دانش‌آموخته، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بسنوتیازیس یک بیماری مزمن تا شدید و به‌طور معمول غیر کشنده در گاو است که توسط تک‌یاخته بسنوتیا بسنویتی ایجاد و سبب تظاهرات جلدی و سیستمیک شدید می‌شود. ایزوله Bb-Ger1 از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی تهیه شد و ابتدا در محیط کشت با رده سلولی (MARC 145) تکثیر و سپس با استفاده از لام نئوبار شمارش شد، هفت گروه ده‌تایی از تخم‌مرغ‌های جنین‌دار استاندارد نژاد Ross 308 از مؤسسه تحقیقات علوم دامی ایران تهیه و در روز نهم هچینگ تخم‌مرغ‌ها به گروه‌های اول تا ششم به‌ترتیب رقت‌های (ده، صد، هزار، ده هزار، صد هزار، یک میلیون) از تاکی‌زوئیت‌های انگل به میزان 200 میکرولیتر و گروه هفتم به‌عنوان گروه شاهد فقط با PBS استریل تلقیح شدند. تخم‌مرغ‌ها روزانه بررسی و نمونه‌های بافتی از مغز، قلب، کبد، و پوست در فرمالین 10 درصد نگهداری و جهت بررسی هیستوپاتولوژی مورد ارزیابی قرار گرفت. مرگ و میر جنین‌ها در گروه‌های دریافت کننده انگل تفاوت معنی‌داری با گروه کنترل داشت (P<0.05) و تلفات جنین‌ها و شدت ضایعات بافتی در گروه‌های مختلف وابسته به دوز انگل نبوده و تفاوت معنی‌داری با هم نداشتند (P>0.05). ضایعات هیستوپاتولوژی در بافت‌های مختلف شامل پرخونی، خونریزی، سلول‌های آماسی و نکروز مشاهده شد. مطالعه حاضر نشان داد که تخم‌مرغ جنین‌دار نمی‌تواند محیط مناسبی برای رشد و تکثیر انگل بسنوتیا بسنویتی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the intensity and histopathological changes of Besnoitia besnoiti in embryonated eggs

نویسندگان [English]

  • Shadzi Motakalemi 1
  • Marziyeh Kefayat 2
  • Seyed Reza Hosseini 3
  • Milad Hamzehali Tehrani 4
1 Graduate, faculty of veterinary, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Pathobiology, faculty of veterinary, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Associate Professor, Department of Pathobiology, faculty of veterinary, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
4 Graduate, Department of Pathobiology, faculty of veterinary, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Besnoitiosis is a chronic to severe and usually non-fatal disease in cattle, which is caused by the protozoan Besnoitia besnoiti and causes severe skin and systemic manifestations. The Bb-Ger1 isolate was obtained from the Razi Vaccine and Serum Research Institute and was first propagated in the culture medium with the cell line (MARC 145) and then counted using Neubauer chamber, seven groups of ten from Ross 308 standard embryonated eggs from Iran Animal Science Research Institute and on the ninth day of hatching, the eggs were divided into the first to sixth groups, respectively (ten, one hundred, one thousand, ten thousand, one hundred thousand, one million) dilutions of parasite tachyzoites in the amount of 200 microliter and the seventh group were inoculated only with sterile PBS as a control group. Eggs were examined daily and tissue samples from brain, heart, liver, and skin were fixed in 10% formalin and evaluated for histopathology. The mortality of fetuses in the groups receiving the parasite was significantly different from the control group (P<0.05) and the death of the fetuses and the severity of tissue lesions in different groups were not dependent on the parasite dose and had no significant difference (P>0.05). Histopathological lesions were observed in various tissues, including hyperemia, hemorrhage, edematous cells, and necrosis. The present study showed that the embryonated egg cannot be a suitable environment for the growth and reproduction of Besnoitia besnoiti parasite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Besnoitia besnoiti
  • embryonated egg
  • laboratory model animal
1- Bigalke R.D. Preliminary communication on the cultivation of Besnoitia besnoiti (Morotel, 1912) in tissue culture and embryonated eggs. Journal of the South African Veterinary Association. 1962; 33(4).
2- Babaei Gourchinloo Z, Kefayat M, Namavari M. Comparison of virulence and histopathological changes of NC-1 and NC-SweB1 isolates of Neospora caninum in chicken embryonated eggs. Veterinary Research & Biological Products. 2017; 30(4): 92-99.
3- Cortes H.C, Nunes S, Reis Y, Staubli D, Vidal R, Sager H, et al. Immunodiagnosis of Besnoitia besnoiti infection by ELISA and Western blot. Vet Parasitol. 2006; 141(3-4): 216-225.
4- Cortes H.C, Reis Y, Gottstein B, Hemphill A, Leitao A, Muller N. Application of conventional and real-time fluorescent ITS1 PCR for detection of Besnoitia besnoiti infections in bovine skin biopsies. Vet Parasitol. 2007; 146(3-4):352-356.
5- Cortes H.C, Reis Y, Waap H, Vidal R, Soares H, Marques I, et al. Isolation of Besnoitia besnoiti from infected cattle in Portugal. Vet Parasitol. 2006; 141(3-4): 226-233.
6- Dubey JP, Sreekumar C, Rosenthal BM, Vianna MCB, Nylund M, Nikander S, et al. Redescription of Besnoitia tarandi (Protozoa: Apicomplexa) from the reindeer (Rangifer tarandus). International Journal of Parasitology. 2004; 34: 1273-1287.
7- Ellis JT, Holmdahl JM, Ryce C, Njenga MJ, Harper PAW, Morrison DA. Molecular phylogeny of Besnoitia and the genetic relationships among Besnoitia of cattle, wildebeest, and goats. Protist. 2000;151: 329-336.
8- Ellis JT, Holmdahl JM, Ryce C, Njenga MJ, Harper PAW, Morrison DA. Molecular phylogeny of Besnoitia and the genetic relationships among Besnoitia of cattle, wildebeest, and goats. Protist. 2000; 151: 329-336.
9- Fernandez-García A, Alvarez-García G, Risco-Castillo V, Aguado-Martínez A, Marcen JM, Rojo-Montejo S, et al. Development and use of an indirect ELISA in the outbreak of bovine besnoitiosis in Spain. Vet Rec. 2010; 166(26): 818-822.
10- Fernandez-García, A, Risco-Castillo, V, Pedraza-Diaz, S, Aguado-Martínez, A, Alvarez-García, G, Gomez-Bautista, M, et al. First isolation of Besnoitia besnoiti from a chronically infected cow in Spain. J. Parasitol. 2009; 95(2): 474-476.
11- Furuta PI, Mineo TWP, Carrasco AOT, Godoy GS, Pinto AA, Machado RZ. Neospora caninum infection in birds: experimental infections in chicken and embryonated eggs. Parasitology. 2007; 134: 1931-1939.
12- G Schares, Basso W, Majzoub M, Cortes HC, Rostaher A, Semair J, et al. First in vitro isolation of Besnoitia besnoiti from chronically infected cattle in Germany. Vet. Parasitol. 2009; 163(4): 31-322.
13- Mello MN, Deane MP. Patterns of development of Trypanosoma cruzi in the embryonated chicken egg. Annals of Tropical Medicine and Parasitology. 1976; 70: 380-388.
14- Mansourian M, Namavari M, Khodakaram-Tafti A, Rahimian A. Experimental Neospora caninum infection in domestic bird's embryonated eggs. J Parasit Dis. 2015; 39(2): 241-244.
15- Namazi F, Oryan A, Namavari M.M, Rahimian A. Experimental infection of embryonated eggs of chicken. Tropical Biomedicine. 2010; 27(3): 417.
16- Que X, Wunderlich A, Joiner K.A, Reed S.L. Toxopain-1 is critical for infection in a novel chicken embryo model of congenital toxoplasmosis. Infection and Immunity. 2004; 72: 2915-2921.