تعیین میزان آلودگی قارچی دستگاه تناسلی گاوهای نر سیمنتال (Fleckvieh) و ارتباط آن با زنده‌مانی و تحرک اسپرم و غلظت تستوسترون سرم خون و پلاسمای منی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم بالینی، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران

2 استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین میزان آلودگی قارچی بخش‌های مختلف دستگاه تناسلی گاوهای نر سیمنتال با زنده‌مانی و تحرک اسپرم و همچنین غلظت تستوسترون در سرم خون و پلاسمای منی است. نمونه‌گیری از پوست خارجی غلاف قضیب، پوست داخلی غلاف قضیب، آلت تناسلی قبل از انزال، مایع پیش انزالی، مایع انزالی (منی)، آلت تناسلی پس از انزال و مایع انزالی پس از یخ‌گشایی از گاوهای نر انجام شد. برای آزمایش قارچ‌شناسی، همۀ نمونه‌ها بر روی محیط کشت سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل (005/0 درصد) کشت داده شده و در 30 درجه سانتی‌گراد به مدت 7 تا 10 روز نگهداری شدند. تحرک اسپرم‌ها با استفاده از نرم‌افزار CASA و درصد اسپرم‌های زنده و غیر طبیعی با کمک رنگ‌آمیزی ائوزین نیگروزین انجام شد. همچنین، سطوح تستوسترون نمونه‌های سرم خون و پلاسمای منی با روش کمّی لومینسانس سنجش شدند. شایع‌ترین قارچ‌های‌ جدا شده شامل گونه‌های کاندیدا (6/35 درصد)، پنی‌سیلیوم (6/18 درصد) و آسپرژیلوس (2/14 درصد) بودند. بیشترین و کمترین تعداد میانگین قارچ‌ها به‌ترتیب مربوط به پوست داخل قضیب (43/16 ± 08/21) و مایع انزالی پس از یخ‌گشایی (45/2 ± 00/2) بودند. اگرچه بین میزان کل آلودگی قارچی در دستگاه تناسلی گاوهای نر سیمنتال و پارامترهای تحرک اسپرم قبل و بعد از انجماد همبستگی وجود نداشت، اما ارتباط مثبت معنی‌داری بین درصد اسپرم‌های زنده پس از انجماد و غلظت تستوسترون پلاسمای منی مشاهده شد (05/0 p˂). یافته‌ها نشان دادند که همبستگی معناداری بین میزان جمعیت قارچی و تعداد اسپرم‌های زنده و سطح تستوسترون مایع منی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of fungal contamination rate of simental male cows (Fleckvieh) genital system and its correlation with viability and sperm motility and testosterone concentration of blood serum and semen plasma

نویسندگان [English]

  • Amir Khaki 1
  • Hojjatollah Shokri 2
1 Assistant Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran
2 Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the correlation between the fungal contamination rate of various parts of simental male cows genital system with viability and sperm motility and also testosterone concentration in blood serum and semen plasma. Sampling was performed from external skin of penis, internal skin of penis, penis before ejaculation, fluid pre ejaculation, ejaculation fluid (semen), penis after ejaculation, and ejaculation fluid after defreezing from male cows. For mycological examination, all samples were cultured onto sabouruad dextrose agar medium containing chloramphenicol (0.005%) and kept at 30oC for 7-10 days. Sperms motility using CASA software and the percentage of abnormal and viable sperms using Eosin nigrosin were performed. Also, testosterone levels of blood serum and semen plasma samples were assessed by quantitative chemiluminescence method. The most frequently isolated fungi were Candida spp. (35.6%), Penicillium spp. (18.6%) and Aspergillus (14.2%). The highest and lowest mean rates of fungi were associated with internal skin of penis (21.08 ± 16.43) and ejaculation fluid after defreezing (2.00 ± 2.45), respectively. Although there was no correlation between the total amount of the fungal contamination and sperm motility parameters before and after freezing, a positive significant relationship was observed between viable sperms percent after freezing and testosterone concentration of semen plasma (P<0.05). The findings showed that there is a significant correlation between fungal community rate and viable sperms and testosterone level of semen fluid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspergillus
  • Candida krusei
  • Male sexual organ
  • Microbial flora
  • Sex hormone
1- Abramson D, Mills JT, Marquardt RR, Frohlich AA. Mycotoxins in fungal contaminated samples of animal feed from western Canada. Canadian Journal of Veterinary Research. 1997; 61(1): 49-52.
2- Cafarchia C, Figueredo LA, Otranto D. Fungal diseases of horses. Veterinary Microbiology. 2013; 167(1–2): 215-234.
3- Moraes IA, Stussi JS, Lilenbaum W, Pissinatti A, Luz FP, Ferreira AMR. Isolation and identification of fungi from vaginal flora in three species of captive Leontopithecus. American Journal of Primatology. 2004; 64(3): 337-343.
4- Shokri H, Khosravi A, Sharifzadeh A, Tootian Z. Isolation and identification of yeast flora from genital tract in healthy female camels (Camelus Dromedarius). Veterinary Microbiology. 2010; 144(1–2): 183-186.
5- Rota A, Calicchio E, Nardoni S, Fratini F, Ebani VV, Sgorbini M, et al. Presence and distribution of fungi and bacteria in the reproductive tract of healthy stallions. Theriogenology. 2011; 76(3): 464-470.
6- Vinodh R, Raj GD, Govindarajan R, Thiagarajan V. Detection of Leptospira and Brucella. Tropical Animimal Health and Production. 2008; 40(5): 323-329.
7- Ochsendrof FR. Infection and reactive oxygen species. Andrology. 1998; 30(1): 81-86.
8- Drevius LO. Bull spermatozoa as osmometers. Journal of Reproduction and  Fertility. 1970; 28(1): 29-39.
9- Tao Y, Sanger E, Saewu A, Leveille MC. Human sperm vitrification: the state of the art.  Repruductive Biology and Endocrinology. 2020; 18(17): 1-10.
10- Sannat C, Nair A, Sahu SB, Sahasrabudhe SA, Kumar A, Gupta AK, et al. Effect of species, breed, and age on bacterial load in bovine and bubaline semen. Veterinary World. 2015; 8(4): 461-466.
11- Guerin B, Nibart M, Marquant-Le Guienne B, Humblot P. Sanitary risks related to embryo transfer in domestic species. Theriogenology. 1997; 47: 33-42.
12- Bailey JL, Ois Bilodeau JF, Cormier N. Semen cryopreservation in domestic animals: a damaging and capacitating phenomena. Journal of Andrology. 2000; 21(1): 1–7.
13- Karrow AM, Critser JK. Reproductive tissue banking: scientific principles. San Diego, CA: Academic Press. 1997.
14- Mortimer D. Current and future concepts and practices in human sperm cryobanking. Reproductive BioMedical Online. 2004; 9(2): 134-151.
15- Bielanski A, Bergeronb H, Laub PCK, Devenish J. Microbial contamination of embryos and semen during long term banking in liquid nitrogen. Cryobiology. 2003; 46(2): 146-152.
16- D’Angelo M, Pavão DL, Melo GM, Rojas N, Souza RJ, Athayde C, et al. Acceptable microorganisms concentration in a semen sample for in vitro embryo production. Brazilian Journal of Microbiology. 2006; 37(4): 571-572.
17- Bielanski A, Vajta G. Risk of contamination of germplasm during cryopreservation and cryobanking in IVF units. Human Reproduction. 2009; 24(10): 2457-2467.
18- Eanglesome MD, Garcia MM. Disease risks to animal health from artificial insemination with bovine semen. Revue Scientifique et Technique. 1997; 16(1): 215-225.
19- Shokri H, Yadollahi M. Isolation and identification of fungal microbiota from genital tract of ewes. Revista de Medicina Veterinaria. 2017; 168(4-6): 81-86.
20- Seyedmousavi S, Bosco SMG, Hoog S, Ebel F, Elad D, Gomes RR. Fungal infections in animals: a patchwork of different situations. Medical Mycology. 2018; 56(1): S165-S187.
21- Corona A, Cherchi R. Microbial quality of equine frozen semen. Animal Reproduction Sciences. 2009; 115(1-4): 103-109.
22- Zampieri D, Santos VG, Braga PA, Ferreira CR, Ballottin D, Tasic L, et al. Microorganisms in cryopreserved semen and culture media used in the in vitro production (IVP) of bovine embryos identified by matrix-assisted laser desorption ionization mass spectrometry (MALDI-MS). Theriogenology. 2013; 80(4): 337-345.
23- Mitra J, Chowdhury SD, Panda SK, Chakraborty M, Singha A. Microbiological evaluation of bovine frozen semen samples in west Bengal, India. Exploratory Animal and Medical Research. 2016; 6(2): 185-191.
24- Malmgren L, Olsson Engvall E, Engvall A, Albihn A. Aerobic bacterial flora of semen and stallion reproductive tract and its relation to fertility in under field conditions. Acta Veterinaria Scandinavica. 1998; 39(2): 173-182.
25- Pugh DG, Martin MT, Shull JW, Bowen JM. Endometrial candidiasis in five mares. Journal of Equine Veterinary Sciences. 1986; 6(1): 40-43.
26- Samanta I. Veterinary Mycology. 1st edn. Springer, 2015.
27- Xiaoping M, Changcheng L, Jiafa H, Yu G. Isolation and identification of culturable fungi from the genitals and semen of healthy giant pandas (Ailuropoda melanoleuca). BMC Veterinary Research. 2017; 13(1): 344.
28- Tian YH, Xiong JW, Hu L, Huang DH, Xiong CL. Candida albicans and filtrates interfere with human spermatozoal motility and alter the ultrastructure of spermatozoa: an in vitro study. International Journal of Andrology. 2007; 30(5): 421-429.
29- Burrello N, Calogero AE, Perdichizzi A, Salmeri M, D’Agata R, Vicari E. Inhibition of oocyte fertilization by assisted reproductive techniques and increased sperm DNA fragmentation in the presence of Candida albicans: a case report. Reproduction Biomedicine Online. 2004; 8(5): 569-573.