اثرات ضد لیشمانیائی بنه کوهی گونه کردی بر لیشمانیا ماژور به روش درون‌تنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استاد، گروه انگل‌شناسی و حشره‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22034/nfvm.2024.403094.1193

چکیده

لیشمانیا یک تک‌یاخته زئونوز است که باعث ایجاد مشکلاتی در بهداشت عمومی می‌شود. استفاده از ترکیبات پنج ظرفیتی آنتیموان به‌عنوان داروهای شیمیایی در درمان لیشمانیوز جلدی با محدودیت‌ها و عوارض مختلفی همراه است. امروزه عصاره‌های گیاهی و مشتقات آن منابع امیدوارکننده‌ای در طب گیاهی هستند. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی عصاره‌ی شیره درخت بنه (Pistacia atlantica) در استان کردستان بر روی پروماستیگوت‌های سویه استاندارد لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی و درون سلول‌های جانوری بود. در این مطالعه غلظت‌های 5، 25 و 50 درصد عصاره شیره بنه به زخم‌های حاصل ازپروماستیگوت‌های تلقیح شده ماژور اضافه شد. اثربخشی درمان با غلظت‌های مختلف عصاره بنه که برروی زخم‌های القایی به قاعده دم موش‌های Balb/c با پروماستیگوت‌های لیشمانیا ماژور کشت شده بود از نظر پیشرفت یا بهبود بیماری و بار انگلی کنترل شدند. طبق نتایج غلظت 50 درصد عصاره بنه بیشترین اثر را در کاهش قطر زخم لیشمانیایی نشان داد. نتایج‌‌ همچنین نشان داد که بین تعداد اماستیگوت‌های لیشمانیا ماژور در غلظت‌های مختلف عصاره و زمان مواجهه تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0 P≤). نتایج نشان می‌دهد میانگین قطر زخم اندازه‌گیری شده با توجه به زمان‌های مختلف (هفته اول تا ششم) متفاوت بوده و تفاوت معنی‌داری از نظر میزان قطر زخم و زمان تأثیر بنه وجود دارد. همچنین با توجه به نتیجه‌بخشی تأثیر عصاره شیره بنه کردی شناسایی ماده مؤثره پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Anti leishmanial effects of Pistacia atlantica subspecies Kurdica on Leish-mania major in vivo

نویسندگان [English]

  • Amir Habibi 1
  • Ghazaaleh Adhami 2
  • Abdolhossein Dalimi asl 3
  • Sogol Atefi 4
1 Veterinary graduate, Faculty of Veterinary Medicine, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 Professor, Department of Parasitology and Entomology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Veterinary Student, Faculty of Veterinary Medicine, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Leishmaniasis is a protozoan zoonosis that causes problems in public health. The use of pentavalent antimony compounds as chemical drugs in the treatment of cutaneous leishmaniasis is associated with various limitations and side effects. Today, plant extracts and their derivations are the promising sources in herbal medicine. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of oil extract Pistacia atlantica  Kurdistan province, Iran, on promastigotes of standard strain Leishmania major in vitro and in vivo. n this study, 10, 15, 25, and 50% concentrations of plant-based ointment were added to the lesions caused by promastigotes of Leishmania major. The effectiveness of treatment with different concentrations of pistacia extract on induced lesions at the base of the tail of Balb/c mice cultured with promastigotes of Leishmania major was checked in terms of disease progression or improvement and parasite load. The effect of 50% pistacia extract has the greatest effect on reducing the lesions diameter of Leishmania promastigotes, the results showed that there is a significant difference between the number of Leishmania major promastigotes in different concentrations of the extract and exposure time. With respect to the calculated P-value for time variable (P < 0.05), there was statistically remarkable difference among different time periods, so the mean of the measured lesion was different regarding 6 weeks of experiment, and there observed a statistically significant difference in terms of the time of lesion measurement. Additionally, the prediction, isolation, purification, and application of the effective compounds found in the Pistacia atlantica extract is highly suggested for future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leishmania
  • In vivo
  • Pistacia Atlantica
1- Albalawi A.E, Althobaiti N.A, Alhasani R.H, Alnomasy S.F. Anti-tumor effects and cellular mechanisms of Pistacia atlantica methanolic extract against Ehrlich solid tumor in mice. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2022; 12(2): 69.
2- Bhattacharya S, Ghosh P, De T, Gomes A, Gomes A, Dungdung S.R. In vivo and in vitro antileishmanial activity of Bungarus caeruleus snake venom through alteration of immunomodulatory activity. Experimental parasitology. 2013; 135(1): 126-133.
3- Braga F.G, Bouzada M.L.M, Fabri R.L, Matos M.D.O, Moreira F.O, Scio E, et al. Antileishmanial and antifungal activity of plants used in traditional medicine in Brazil. Journal of ethnopharmacology. 2007; 111(2): 396-402.
4- Dalimi A, Delavari M, Ghaffarifar F, Sadraei J. In vitro and in vivo antileishmanial effects of aloe-emodin on Leishmania major. Journal of Traditional and Complementary Medicine. 2015; 5(2): 96-99. [In Persian]
5- Dolatyabi M, Adhami G, Maroofi Y. Effect of Pistacia atlantica (kurdica) oil extract on promastigotes of Leishmania major. New Findings in Veterinary Microbiology. 2022; 4(2): 92-99.
6- Ebrahimi-Sadr P, Ghaffarifar F, Hassan-Saraf Z.M, Beheshti N. Effect of artemether on the recovery of lesions caused by Leishmania major. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences. 2013; 16(6). [In Persian]
7- Ezatpour B, Saedi Dezaki E, Mahmoudvand H, Azadpour M, Ezzatkhah F. In vitro and in vivo antileishmanial effects of Pistacia khinjuk against Leishmania tropica and Leishmania major. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2015.
8- Ferreira S.B, Costa M.S, Boechat N, Bezerra R.J, Genestra M.S, Canto-Cavalheiro M.M, et al. (2007). Synthesis and evaluation of new difluoromethyl azoles as antileishmanial agents. European Journal of Medicinal Chemistry. 2007; 42(11-12): 1388-1395.
9- Ghaderi A, Kkhadem Eerfan M.B, Barati M, Ghaderi S. Evaluation of antileishmanial effect of the plant extract of alpha-pinene (Pistacia atlantica) in vitro and in vivo. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2018; 23(5): 32-44. [In Persian]
10- Hesami D, Ghaffarifar F, Dalimi Asl A, Nasiri V, Ghasemi E, Jorjani O.N. A study on the effects of Pistacia atlantica Desf. essential oil on Leishmania major in vitro and in vivo. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research (IJMAPR). 2019; 35(1): 44-53. [In Persian]
11- Jameii F, Dalimi A.A, Karimi M, Ghaffarifar F. Healing effect comparison of selenium and silver nanoparticles on skin leishmanial lesions in mice. Avicenna Journal of Clinical Medicine. 2015; 22(3): 217-223. [In Persian]
12- Koko W.S, Al Nasr I.S, Khan T.A, Schobert R, Biersack B. An update on natural antileishmanial treatment options from plants, fungi and algae. Chemistry & biodiversity. 2022; 19(1): e202100542.
13- Mesquita M.L.D, Desrivot J, Fournet A, Paula J.E.D, Grellier P, Espindola L.S. Antileishmanial and trypanocidal activity of Brazilian Cerrado plants. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 2005; 100(7): 783-787.
14- Plano D, Baquedano Y, Moreno-Mateos D, Font M, Jiménez-Ruiz A, Palop J.A, et al. Selenocyanates and diselenides: a new class of potent antileishmanial agents. European journal of medicinal chemistry. 2011; 46(8): 3315-3323. 
15- Queiroz D.P.D.S, Carollo C.A, Kadri M.C.T, Rizk Y.S, Araujo V.C.P.D, Monteiro P.E.D.O, et al. (2016). In vivo antileishmanial activity and chemical profile of polar extract from Selaginella sellowii. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 2016; 111: 147-154.
16- Rocha L.G, Almeida J.R.G.S, Macedo R.O, Barbosa-Filho J.M. (2005). A review of natural products with antileishmanial activity. Phytomedicine. 2005; 12(6-7): 514-535.
17- Sangshetti J.N, Khan F.A.K, Kulkarni A.A, Arote R, Patil R.H. Antileishmanial drug discovery: comprehensive review of the last 10 years. Rsc Advances. 2015; 5(41): 32376-32415.
18- Tahir A.E, Ibrahim A.M, Satti G.M, Theander T.G, Kharazmi A, Khalid S.A. The potential antileishmanial activity of some Sudanese medicinal plants. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives. 1998; 12(8): 576-579.