دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. بررسی مولکولی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در ناقلین کنه‌ای درمناطق روستایی شرق ایران

صفحه 1-9

امیرسجاد جعفری؛ مهدی راسخ؛ داریوش سعادتی؛ فائزه فقیهی؛ مهدی فضلعلی پور؛ سحر خاکی فیروز؛ تهمینه جلالی؛ زهرا احمدی


مقاله مروری

4. مروری بر عوامل ویروسی سقط جنین گاو در ایران

صفحه 46-55

محمد جواد بهزادی شهربابک


مقاله پژوهشی

5. بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموز درکرمانشاه، یک مطالعه تفکیکی مقطعی

صفحه 56-66

مهرداد پویانمهر؛ عاطفه نیک قلب؛ مسعود دارابی