موضوعات = بیماری های عفونی دام های اهلی
تاثیر تجویز اسانس اوجی Pulegium Mentha بر درمان ورم پستان تحت بالینی گاو هلشتان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.22034/nfvm.2023.389785.1180

کامل عموزاده آرائی؛ هما محمدی فرد؛ محمد اسدی


واکسن‌های DNA استراتژی قدرتمندی برای کنترل بروسلوز

دوره 6، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 52-63

10.22034/nfvm.2023.380986.1170

سعید عابدی؛ غزال پور محمد حسینی؛ گلنوش رضایی زاده