دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، شهریور 1402 

مقاله مروری

واکسن‌های DNA استراتژی قدرتمندی برای کنترل بروسلوز

صفحه 52-63

10.22034/nfvm.2023.380986.1170

سعید عابدی؛ غزال پور محمد حسینی؛ گلنوش رضایی زاده